15 Σεπ 2007

Άδειες στην Ελλάδα

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες.


Πολλές φορές μέχρι σήμερα ενημέρωσα την ηγεσία της ΠΟΕΔ και την παρότρυνα να διεκδικήσουμε σημαντικά δικαιώματα που έχουν συνάδελφοι σε άλλες χώρες. Παράδειγμα οι άδειες που έχουν στην Ελλάδα. Βέβαια η ηγεσία της ΠΟΕΔ περί άλλων τυρβάζει… Σας κοινοποιώ για ενημέρωση αποσπάσματα από εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας για τις άδειες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άδεια μητρότητας (5 μήνες) και η άδεια για τη φροντίδα του παιδιού (9 μήνες). Η οικογένεια έχει συνολική άδεια 14 μήνες για να μεγαλώσει το παιδί της, με πλήρεις απολαβές. Επιπλέον σημαντική είναι και η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούνται οι συνάδελφοι. Έχουν το δικαίωμα μέχρι και 5 χρόνια με πλήρεις απολαβές. Σε μερικές περιπτώσεις δικαιούνται και επιπλέον επίδομα που μπορεί να φτάσει στο διπλάσιο του μισθού.

Άλλο θέμα είναι το διδακτικό ωράριο. Στην Ελλάδα ξεκινούν με 25 περιόδους/βδομάδα και κάθε 5ετία μειώνεται μια περίοδο. Εδώ μείναμε μόνο στην, προσωρινά, καλύτερη ονομαστική αξία του μισθού, η οποία σε λίγο θα εξανεμισθεί με την μείωση της αγοραστικής δύναμης, την ακρίβεια και την έλευση του περίφημου «Ευρώ». Αυτά τα δικαιώματα βέβαια δεν χαρίζονται, κατακτούνται με αγώνες εκεί που υπάρχει κίνημα που παλεύει και βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ήδη εργασιακά δικαιώματα κατεκτημένα με αγώνες αιώνων ποδοπατούνται. Καιρός να συνέλθουμε και να αντισταθούμε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»


Σε συνέχεια της αρ. 35758/Δ2/29-3-2007 εγκυκλίου μας και μετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣΔΑ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (= Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/9-2-2007), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας.

3. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

4. Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

5. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο (παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.)

1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.

2. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.

Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.

ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)

Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται με βάση την ανωτέρω διάταξη του Υ.Κ. και όχι το άρθρο 16, περ.Ε, του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης και ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς.

Την άδεια της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.

Για παράδειγμα:

Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του.

2. Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση.

O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Διευκρινίζουμε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι’ αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).

3. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

VII. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ.)

1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. H άδεια αυτή χορηγείται μόνο για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του.

3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ).

4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

VIII. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)

Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χορήγηση των αδειών στο προσωπικό ΙΔΑΧ παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 33 93 246, 210 – 33 93 201).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

32 σχόλια:

Sceptic Anonymous είπε...

Κάμε και σύγκριση των μισθών Ελλάδας-Κύπρου για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.

Ανώνυμος είπε...

Όπως ήδη ανέφερα, στην εισαγωγή,θεωρώ επιφανειακή τη συζήτηση για τη σύγκριση της ονομαστικής αξίας των μισθών. Σημασία έχει η αγοραστική δύναμη του κάθε μισθού. Αυτό μπορεί να αλλάξει με ταχύτατους ρυθμούς, το ζούμε άλλωστε τελευταία και στην Κύπρο με τις αυξήσεις βασικών προϊόντων και τα τελευταία 2-3 χρόνια με το διπλασιασμό τουλάχιστον της τιμής για οικόπεδα, κατοικία κ.λ.π.
Η σύγκριση λοιπόν της οναμαστικής αξίας των μισθών δεν έχει αξία αν δεν συνεκτιμηθούν όλοι οι άλλοι παράγοντες.
Μανόλης Σόβολος

Ανώνυμος είπε...

Τι να πει κανεις... λιγο υπερμετρα τα δικαιωματα που αναφερετε δεν ειναι, ιδιως για υπαλληλους που πληρωνονται απο τους φορους του κοσμακη.
Μια συγκριση με τις μεσες απολαβες και δικαιωματα αλλων Κυπριων εργαζομενων που εχουν παρομοια διπλωματα/εμπειρια κλπ θα ηταν καλυτερη. Η Ελλαδα δεν ειναι ιδανικο παραδειγμα για σχεδον οτιδηποτε εχει να κανει με κοινωνια πολιτων, εκπαιδευση, ____ (εδω συμπληρωστε πολλα αλλα παραδειγματα).
Και οσο για το Ευρω η τις αυξησεις του κοστου ζωης, το ιδιο δεν επηρεαζουν ολους τους κατοικους Κυπρου;
Γιατι οι δασκαλοι να ειναι ειδικη περιπτωση στην Κυπριακη κοινωνια;

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα.Η Ελλάδα είναι η χειρότερη περίπτωση χώρας στην Ε.Ε και δε θα πρέπει οι όποιες συγκρίσεις να γίνονται σ αυτό το επίπεδο.

daskaloua είπε...

Οί δάσκαλοι δεν πρέπει να θεωρούνται ειδική περίπτωση. Και οι δάσκαλοι φορολογούνται. Σίγουρα υπάρχουν εργαζόμενοι με χειρότερες συνθήκες. Ας καλυτερέψουν οι συνθήκες για όλους μας και ας μην χειροτερέψουν για τους δασκάλους εν ονόματι αισθήματος παράλογης δικαίωσης. Το ευρώ, η άνοδος των τιμών κτλ εννοείται ότι επηρεάζει τους πάντες.

Γιατί η Ελλάδα είναι το χειρότερο παράδειγμα; Γιατί να μην μπορούμε να παίρνουμε άδειες μητρότητας της προκοπής; Γιατί να πρέπει να καταχρεωνόμαστε για να μετεκπαιδευτούμε και για να διοχετεύσουμε αυτές τις γνώσεις στα παιδιά σας; Γιατί αυτό είναι δίκαιο; Γιατί θεωρείται ότι μπορεί να γίνει αυτό από όλους τους δασκάλους; Χωρίς μισθό για 1 χρόνο ή όσο διαρκέσει το μεταπτυχιακό αυτό σημαίνει ότι και δεν θα έχεις για τα τρέχοντα έξοδα και δίδακτρα (αφού σχεδόν πουθενά δεν έχει μείνει όρθιος ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης) και θα πρέπει να κάνεις δάνειο κι από πάνω. Και κερατάς και δαρμένος. Αυτά στο τέλος αντί να τα κάνουν για τους καλούς λόγους τα κάνουν μόνο για σκοπούς προαγωγής χωρίς να έχουν στην ουσία εφαρμογή στο σχολείο. Αν αυτό θέλουμε, τότε χέρια ψηλά!

Ανώνυμος είπε...

Διότι έχω σπουδάσει Ελλάδα και ξέρω τις τραγικές καταστάσεις που επικρατούν εκεί μέσα.Αθλιότητα.Πηγαινε να ζήσεις κι εσύ στο πιο ακρητικό σημείο που υπάρχει και ν αναγκάζεσαι να πληρώνεις ενοίκιο με τόσο χαμηλούς μισθούς και να αναγκάζεσαι να αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια.Αντε
.Να ρωτήσω τι έκανες το καλοκαίριγια 2 μήνες?Επιμόρφωση προφανώς για να γίνεις καλύτερη στη δουλειά σου.Ε?
Τελος λέω ότι τα δικαιώματα σε τέτιου είδους περιπτώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στην κάθε κοινωνία-οικονομία ξεχωριστά και όχι τα δικα μου δικά μου και τα δικά σας πάλι δικά μου.(Αναμένω να μου πεις την επιμόρφωση που έκανες στην περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.)

Ένας πλούσιος και τεμπερχανάς δάσκαλος που πέρασε δύο μήνες καλοκαιρινών διακοπών στη Χαβάι!!! είπε...

Το ύψος του προϋπολογισμού ενός κράτους για την εκπαίδευση δεικνύει τη σημασία που δίδει η Κοινωνία στην Παιδεία. Αναμφίβολα και η αμοιβή των εκπαιδευτικών είναι ένα μέρος του προϋπολογισμού.

Προσωπικά θεωρώ οπισθοδρόμηση, παρακμή και κατάντια μιας κοινωνίας να επιθυμεί να κοπούν κονδύλια από την εκπαίδευση για να δοθούν αλλού ή και πουθενά.

Όσον αφορά αυτούς που αβίαστα βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα, υποβιβάζουν και αδυνατούν να αντιληφθούν το ρόλο των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση της Παιδείας, αξίζει ένας κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος να μελετήσει τη σχέση που είχαν οι ίδιοι με το σχολείο όταν ήταν μαθητές! Σίγουρα τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που μόλις έχετε σκεφτεί...

Τα σέβη μου!

Ανώνυμος είπε...

συμφωνώ απόλυτα.Δε φαντάζομαι να υπονοείς περί αυξήσεων των μισθών των δασκάλων αλλά περί γενικότερης επένδυσης σ αυτό τον πολύ νευραλγικό τομέα μιας κοιινωνίας που λέγεται παιδεία-μόρφωση-γνώση-έρευνα

daskaloua είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε που δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιος ανώνυμος κάθε φορά,

(σημείωση: δεν με ενοχλεί καθόλου που είσαι ανώνυμος)

Το θέμα έχει πάρει λίγο μια τροπή προσωπικής επίθεσης. Όντως το καλοκαίρι δεν επιμορφώθηκα. Ήμουν σε επαφή με συναδέλφους στην Ελλάδα και παρακολούθησα κάποιες προσεγγίσεις σε σχολεία συγκεκριμένου χαρακτήρα που με ενδιαφέρουν παιδαγωγικά. Δεν ήταν κάτι δομημένο. Η επαφή όμως σκόπευε στο να υπάρξει συνεργασία με το σχολείο στο οποίο εργάζομαι την τελευταία περίοδο. Αυτό για τα προσωπικά μου.

Όμως, παρόλα αυτά, το καλοκαίρι δεν είναι διακοπές για εμάς αλλά για τους μαθητές. Επίσης, αν πρέπει να το πάρω προσωπικά, δεν άκουσα κανέναν να διαμαρτύρεται που κοιμόμουν 3 ώρες τη μέρα για να προλάβω να έχω πάντα τα υλικά μου και τα εποπτικά μου για το μάθημα μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας μας καθημερινά (ξέρεις φαγητό και τέτοια). Ούτε άκουσα κανέναν να διαμαρτύρεται για τις ώρες που πήγαινα και έφευγα από τη δουλειά και όταν έφευγα στις 5 (όντας εκεί από τις 7 παρά) με ενοχλούσε λίγο να ακούω ότι σχολάω στις μία και τα ξύνω (με το συμπάθειο) γιατί ούτε στο σπίτι καθόμουν χωρίς να δουλεύω.

Στο μη προσωπικό, νομίζω ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα για την παιδεία και όχι για το μισθό μας, τουλάχιστον όχι ακόμα αναλόγως του πού θα πάει η αγοραστική δύναμη. Νομίζω ότι αν ο μισθός του δασκάλου θεωρείται αξιοπρεπής τότε δεν θα πρέπει να μειωθεί γιατί αυτοί του ιδιωτικού παίρνουν 600 και 700 αλλά με κοινούς αγώνες (αμήν και πότε) να διεκδικήσουμε αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακε΄ς συνθήκες για όλους. Τώρα, ανάμεσα στα χρήματα που θα δοθούν για την παιδεία, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας να παίρνει το μισθό του για να μπορεί να ανταπεξέλθει και στις υποχρεώσεις του στις σπουδές του αλλά και στις υποχρεώσεις του τις υπόλοιπες (να έχει να τρώει χωρίς να χρειάζεται να κάνει δάνειο ας πούμε). Ακόμα, πέρα από τα μάστερ ή ντοκτορά, νομίζω ότι θα πρέπει η επιμόρφωση που μας παρέχεται ενδοϋπερεσιακά να αναβαθμιστεί, να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες ανάγκες και πραγματικότητες και να γίνει λιγότερο ιδεατή και περισσότερο πρακτική (αυτό ίσως να χρειάζεται εξήγηση για μη συνάδελφο αλλά οι δάσκαλοι θα το πιάσουν το νόημα, αν θες στο εξηγώ με επόμενο σχόλιο).

Για να μπορεί και ο δάσκαλος να βελτιώσει τη δουλειά του και όχι τη μισθολογική του κλίμακα και μόνον νομίζω ότι τέτοιου είδους κίνητρα θα πρέπει επιτέλους να δοθούν.

Απολογούμαι αν οποιοδήποτε προηγούμενό μου σχόλιο το πήρε ο οποιοσδήποτε ανώνυμος (γιατί έχω χάσει τον μπούσουλα - πόσοι είστε;) ως επίθεση. Πάντως, αν γνωρίζεις για σεμινάρια που γίνονται το καλοκαίρι για εκπαιδευτικούς, στείλε κάνα λινκ να το βάλουμε κι εδώ, μπορεί να ενδιαφέρει κόσμο. (ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΕΙΡΩΝΙΚΑ). Εγώ πάντως δεν ξέρω και πολλά τέτοια, και όσα κατά καιρούς ανακάλυψα θέλουν ένα μηνιάτικο για τη συμμετοχή, πράγμα δύσκολο όταν χρειάζεσαι το μηνιάτικο για τη δόση κτλ. (τα έξοδα που κάνουμε από την τσέπη μας για το σχολείο τα ανέφερα καμιά φορά;). Δυστυχώς δεν προετοιμάστηκα κατάλληλα φέτος αλλά κάποια χρονιά θα κρατήσω τις αποδείξεις για να κάνω ραπόρτο τον Ιούνιο.

Η δουλειά μας είναι τόσο νευραλγική, επειδή έχει να κάνει με τα παιδιά σας (σόρυ για το σας αλλά εγώ δεν έχω παιδιά δικά μου για αυτό) που κάθε βελτίωση στους δασκάλους θα έπρεπε να ενδιαφέρει την κοινωνία ολόκληρη κατά τη γνώμη μου γιατί συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται.

Chomsky είπε...

Ωραία λοιπόν έβαλα ένα παρωνύμιο για να συνεννοηθούμε καλύτερα(ναι είμαι οπαδος του μέγιστου αυτού γλωσσολόγου και διανοητή!!!).
Λέω λοιπόν τα εξής:
1.Μπράβο σου που προετοιμάζεσαι καθημερινά για την αυριανή μέρα.Αλλά λέω το εξής.Πόσοι απο τους δασκάλους το κάνουν αυτό?Αν δεν υπαρχει επίβλεψη πόσοι απ αυτούς θα συνεχίσουν να το κάνουν?Χμμ.Δεν απαντώ...
2.Γιατί η επιμόρφωση στις περιόδους των διακοπών δεν απαιτείται επιμόνως από τους δασκάλους?Γιατί δεν τους συμφέρει προφανώς.Διακοπές είπαμε,όχι διάβασμα.Αυτό ακριβως έκανε και ο φίλος μου που είναι και πρωτοδιοριζόμενος.ΔΙΑΚΟΠΕΣ για 2 μήνες.
3.Το ότι δεν γίνεται επιμόρφωση των δασκάλων είναι γεγονός.Αλλά εγώ μίλαγα για προσωπικό ενδιαφέρων από πλευρας των ιδίων για καλύτερη εκπαιδευτική προσέγγιση στα παιδιά κάθε χρονιά και κυρίως να διευρύνουν τις εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις.Άλλωστε ο κάθε ένας δάσκαλος διαφέρει από τον άλλο στο τι "περιέχει" το κεφάλι του (έτσι δεν είναι?),αφήνοντας το προσωπικό του στίγμα κάθε φορά.(Έλεος, 2 μήνες είναι αυτοί χώρια Πάσχα και Χριστούγεννα).
Συγνώμη αν το κατάλαβες ως προσωπική επίθεση.Δεν ήταν και ούτε είναι στις προθέσεις μου μιας και δεν σε γνωρίζω προσωπικά.Και πάλι συγνώμη αν αφέθηκε να εννοηθεί κάτι τέτοιο

δασκαλουα είπε...

Δεν τα είπα για να μου πει κάποιος μπράβο. είναι η δουλειά μου και επίβλεψή μας είναι η συνείδησή μας και οι μαθητές και όχι κάνας εξωτερικός μπαμπούλας. Είναι εύκολο ξέρεις να ξεγελάσεις τον οποιοδήποτε ως δάσκαλος εκτός από τα μωρά σου και τον εαυτό σου φυσικά. Και προφανώς δεν περιέγραφα μόνο τη δική μου καθημερινότητα. Δεν νομίζω να υπάρχει συνάδελφος που να μην δουλεύει και σπίτι.

Οι διακοπές ακούγονται πολλές αλλά δεν είναι. Γιατί ακριβώς η δουλειά είναι πολύ απαιτητική και δεν θα άντεχε και κανείς χωρίς αυτές. Πόσο μάλλον στην Κύπρο με τη ζέστη. Είχε βγει κάπου μάλιστα έρευνα και δεν είμαστε η χώρα με τις λιγότερες σχολικές μέρες υπόψιν. Στα πλαίσια των διακοπών ανοίγεσαι και σαν προσωπικότητα. Δηλαδή βρίσκεις και αξιοποιείς διάφορες ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης που ακριβώς λόγω του πολύπλευρου του επαγγέλματος είναι πολύ χρήσιμο. Να πας π.χ. σε 2 μουσεία, καμιά γκαλερί, να έρθεις σε επαφή με άλλες κουλτούρες κτλ.

Είναι διαφορετικό να κάθεσαι σε ένα γραφείο με καφέ όποτε θες, χωρίς να χειρίζεσαι (με την καλή έννοια) ανθρώπους (και μάλιστα μωρά) και να κατουράς όποτε σου 'ρθει και να μην έχεις ευθύνη για ό,τι τυχόν πάθει (σε όποιο επίπεδο) κάποιο μωρό. Έχω μιλήσει με δασκάλους που το'χουν κάνει (ως πανεπιστημιακοί συνεργάτες π.χ.) και τους φαινόταν διακοπές!

Αχ! Μέχρι εδώ κι αφού κι οι δυο νοιαζόμαστε για το καλό της παιδείας ας ευοδοθούν οι ελπίδες κι ευχές μας!!! (ευχαριστώ για το "τσόμσκι", με ξεμπέρδεψες!)

Chomsky είπε...

Τα συγχαρητήρια στα είπα επειδή κάνεις (φαντάζομαι)συνειδητά την δουλειά σου.Στα είπα επειδή θα μπορούσες και να μην προετοιμαζόσουν καταλλήλως αν δεν υπήρχε επίβλεψη( η όποια επίβλεψη).
Όσο για το ότι τόσο μεγάλος χρόνος διακοπών είναι απαραίτητος ας μην το σχολιάσω....(Για κοίτα πως λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας και με τι ρυθμούς.Ιδιάιτερα δε στις αναπτυγμένες βόρειες χώρες).Είναι πολλά τα παραδέιγματα που μπορώ ν αναφέρω...

Ο πρωτος ανωνυμος είπε...

Ο φιλτατος chomsky με βρισκει γενικα συμφωνο. Να προσθεσω και εγω κατι για τα καλοκαιρια και την επιμορφωση των δασκαλων.
1. Απο προσωπικη εμπειρια μιλω, υπαρχουν πολλα ιδρυματα που προσφερουν καλοκαιρινες σπουδες για Μαστερ. Ναι, σου παιρνει περισσοτερο χρονο να τελειωσεις φυσικα, αλλα μπορεις να εισαι στην κανονικη σου δουλεια κατα τη διαρκεια της σχολικης χρονιας.
2. Υπαρχει και το παλιο "δια αλληλογραφιας" η το νεωτερο "μεσω Ιντερνετ".
3. Τελος πολλοι εργαζομενοι παρακολουθουν μαθηματα Μαστερ το βραδυ, μετα απο την κανονικη τους δουλεια και στο δικο τους χρονο. Οι δασκαλοι, ιδιως στην Κυπρο με τες μειωμενες ωρες εργασιας και τα μεγαλες καλοκαιρινες διακοπες εχουν πλεονεκτημα εδω.

Βλεπετε υπαρχουν εκλογες. Φτανει να υπαρχει θεληση και να μην επιμενουμε μονο στα "δικαιωματα" μας που πρεπει να "πολεμησουμε" για αυτα οπως λετε. Ολοι θελουμε να παμε μπροστα στην καριερα μας και η επιμορφωση σιγουρα βοηθα, αλλα δεν ειναι αναφαιρετο δικαιωμα μας αλλα εκλογη μας που θελει θυσιες και κοπο (χωρις να υπονοω τιποτα συγκεκριμενο για τη daskaloua που φαινεται ευσυνειδητη δασκαλα).

ανώνυμος νούμερο 7231 είπε...

10 συμβουλές για να πιάσετε τζαι σεις τα ριάλλια που πιάννουν οι δάσκαλοι (με δασκαλίσημο χιούμορ, προσοχή! όι να φιρτείτε!)

1.Αγοράζετε Κρατικό Λαχείο (ιδιαίτερα όταν έχει τζακ ποτ).

2.Κλείστε καμιά βδομάδα το ρανταπάουτ του αεροδρομίου για ένδειξη διαμαρτυρίας. Αν εν πετύχει σταματήστε να στέλλετε τα μωρά σας σχολείο (τούτο συμφέρει μας πιο πολλά).

3.Κάμετε δάνειο που το συνεργατικό των δασκάλων.

4.Πηγαίνετε στο so you think you can dance. Αφού μόνο Κυπραίοι πιάννουν τα ριάλλια που τα reality!

5.Ληστέψετε όποιαν έβρετε μπροστά σας στη Μακαρίου. Αφού μόνο δασκάλες κυκλοφορούν τζιαμέ!

6.Ληστέψετε όποιον έβρετε μπροστά σας τη νύχτα στο Παν. Κύπρου. Αφού οι περισσότεροι εν να ‘ναι δάσκαλοι που κάμνουν μάστερ ή διδακτορικό (αλήθεια, οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μαστεράδων, ακόμα και από την Πάφο έρχονται!).

7.Εφαρμόστε το σύνθημα που σας έμαθαν οι δασκάλοι σας όταν είσασταν μιτσιοί «φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι».

8.Δώστε ξανά προεισαγωγικές. Έβρετε όμως κάποιον δάσκαλον να σας κάμει πρώτα λία ιδιαίτερα.

9.Κάμετε κολλητό κάποιον δάσκαλο. Εν σας τα κερνά ούλλα διότι εν να ‘ναι πολλά large.

10.Την δέκατη έβρετε την εσείς... έχω διόρθωμα τωρά!

chomsky είπε...

Απλά κορυφαίο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Μανόλης Σόβολος είπε...

Αγαπητοί φίλοι ξεφύγαμε λίγο από το θέμα... Βέβαια είναι λογικό να μη γνωρίζουν όλοι, ούτε είναι υποχρωμένοι, τη φύση της δουλειάς και το έργο του δασκάλου. Είναι ευθύνη της ηγεσίας της ΠΟΕΔ που για δεκαετίες βρίσκεται απομονωμένη και κρατάει τους δασκάλους μακριά από τους κοινωνικούς αγώνες για περισσότερα δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους, για καλύτερη παιδεία. Η ηγεσία της ΠΟΕΔ ποτέ δεν έβγαλε τους δασκάλους στους δρόμους να αγωνιστούν μαζί με τους γονείς και όλους τους εργαζόμενους. Είναι λοιπόν, μέχρι ενός σημείου, αναμενόμενος ο σκεπτικισμός απέναντι στο έργο των δασκάλων. Εδώ είναι και η διαφορά της κυπριακής και ελλαδικής κοινωνίας. Οι δάσκαλοι στην Ελλάδα έχουν να επιδείξουν σημαντικούς κοινωνικούς αγώνες και πλατιά υποστήριξη από κοινωνικούς φορείς και συνδικάτα. Γνωρίζουν ότι το σύνθημα "Δάσκαλος φτωχός, αμόρφωτος λαός", δεν είναι απλά ένα σύνθημα αλλά περιέχει τη βαθιά κατανόηση του ελληνικού λαού για τη συνεισφορά των δασκάλων, διαχρονικά, στους λαϊκούς αγώνες. Και ο λαός είναι δίπλα στους δασκάλους. Η ευθύνη, στο βαθμό που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην κυπριακή κοινωνία, είναι στην ηγεσία της ΠΟΕΔ η οποία περί άλλων τυρβάζει και έχει έντεχνα "προβατοποιήσει" τους δασκάλους εκμεταλευόμενη ένα απαρχαιωμένο αντιδημοκρατικό καταστατικό
Μανόλης Σόβολος.

chomsky είπε...

Φίλτατε Μανόλης Σόβολε
Η Ποεδ είναι το συνδικαλιστικό σας όργανο?(δάσκαλος δεν είμαι).
Αν ναι πως και δεν αντιδράσατε τόσα χρόνια για επιτηδευμένη σταση της Ποεδ?Και εν πάση περιπτώσει ποιος αποτελεί αυτό το όργανο για να τηρεί μια τέτοια στάση?
Όσο για την Ελλάδα ,οι κινητοποιήσεις έχουν ως κύριο κίνητρο την αύξηση μισθών και μονιμοποίηση κάποιων δασκάλων παρά για διαρθρωτικές αλλαγες στην εκπαίδευση (που προφανώς και το εκπαιδευτκικό σύστημα δεν είναι και το καλύτερο)

Μαρξ είπε...

Κατι τετοια για "λαικους αγωνες" "στους δρομους" "με τους εργαζομενους" κλπ ακουω και μου σηκωνεται η τριχα.
Ειναι προφανες απο ποια σχολη ερχεται ο φιλτατος Μανολης αλλα δεν νομιζω αυτα να εχουν σχεση με τους δασκαλους της Κυπρου που καθε αλλο απο απλοι προλεταριοι ειναι. Για πολλοστη φορα: οι δασκαλοι στην Κυπρο ειναι υψηλοβαθμοι και προνομιουχοι, συγκρινε τους με αλλες (μη τριτοκοσμικες) χωρες, σε Ευρωπη η Αμερικη). Δυστυχως το προιον που παραγεται στα σχολεια μας (=εκπαιδευση) δεν ειναι ιδιαιτερα καλο για τη συγχρονη αγορα. Ναι, το κρατος δεν προσφερει οσα πρεπει, οι γονεις δεν βοηθουν, αλλα και οι δασκαλοι δεν ειναι ακριβως αμοιροι ευθυνων.

Οσο για ΠΟΕΔ, αυτη ειναι δικια σας συντεχνια, εσεις ψηφιζετε, γιατι δεν την αλλαζετε απο μεσα αμα δεν συμφωνειτε; Για να ειναι ετσι η ΠΟΕΔ δεν σημαινει οτι οι συνδικαλιστες κατι καλο της βρισκουν;

δασκαλούα είπε...

Τα του Μανόλη, ας τα απαντήσει ο Μανόλης, αν τα δει, ή αν το θέλει.

Νομίζω ότι στην Κύπρο θα δημιουργηθούν δύο κατηγορίες εργαζομένων. Αυτοί που θα έχουν ακόμη τα προνόμια και οι νεοεισαχθέντες που ήδη εργάζονται στα ολοήμερα σε ωρομισθιακή βάση, ή με σύμβαση για πολλά χρόνια με μειωμένα εργασιακά δικαιώματα κτλ. Σαφώς είναι καλύτερα τα πράγματα για τους συναδέλφους στην Κύπρο παρά για τους συναδέλφους στις χώρες στις οποίες αναφέρεσαι. Αυτό όμως πόσο θα κρατήσει; Κι αν περιμένουμε να φάμε την κατραπακιά και μετά να τα λέμε τι νόημα θα έχει; Ήδη βλέπουμε διεθνώς να χτυπάνε κάθε κεκτημένο σε πάσης φύσεως εργαζόμενους εμείς γιατί θα κόψουμε πίσω;

Όσο αφορά την ΠΟΕΔ. Είναι καταστατικό το θέμα. Αν το βρεις διάβασέ το και θα καταλάβεις γιατί δεν αλλάζει τίποτα και γιατί εξυπηρετούνται οι γραφειοκρατικές δομές προώθησης ατόμων.

Chomsky είπε...

Συμφωνώ με τον μαρξ μέχρι κεραίας.Αλλά οι αγώνες στους δρόμους ίδιον της αριστεράς δεν είναι?.Όντας αριστερός(από το παρωνύμιο μαρξ)δε θα έπρεπε να σου προκαλει απέχθεια.Να διαφωνείς ?οκ.Αλλά απέχθεια?
( Το μανΩλης με ωμέγα δε γράφεται?)

Μαρξ είπε...

@chomsky
Περισσοτερο εννοουσα Groucho παρα Karl Marx ;) Γιατι ο Groucho εκφραζει περισσοτερο την κωμικοτητα της ουτω καλουμενης αριστερας αυτες τις μερες.
(Οσο για το Μανολης, ειναι οπως λεμε αβγο, αφτι, βρομια κ.α.)

@δασκαλουα
Αυτα τα "κεκτημενα" θα μας φαν. Μερικες φορες πρεπει να χασουμε μερικα κεκτημενα για το ευρυτερο καλο της κοινωνιας. Επειδη καποτε υπηρχαν καποια προνομια δεν σημαινει οτι ειναι ορθα, δικαια, η απαραιτητα.
Οσο για την ΠΟΕΔ, το καταστατικο δεν προερχεται απο τα μελη; Δεν μπορει να αλλαξει αμα ειναι τοσο αδικο; Τι δημοκρατια εχουμε; Αλλα νομιζω οτι οπως πολυ σωστα ειπες "εξυπηρετούνται γραφειοκρατικές δομές προώθησης ατόμων", που ισως να βρισκει συμφωνους την πλειοψηφια των μελων.

chomsky είπε...

Οπότε οι δάσκαλοι θα πρέπει πρώτα να λύσουν τα εκ των έσω προβλήματα τους και μετά τα όποια έξωθεν αιτήματα.Αυτό τουλάχιστον επιτάσσει η λογική(ή κάνω λάθος?).

Ανώνυμος είπε...

Ακόμα και να ταν έτσι γκράουτσο, δηλαδή να μας βολεύει αυτή η γραφειοκρατική δομή, δεν υπάρχουν αρκετά πόστα λούφας για όλους. Αν αυτό υπαινίσσεσαι. Και είναι γνωστό, κιέτσι δεν είναι θέμα κρυφής ελπίδας ότι κάποτε θα βολευτώ κι εγώ. Το θέμα είναι ότι το συλλογικό θάβεται για 3-4 το πολύ δεκάδες άτομα. Κι όσο για τα κεκτημένα πες μου ένα που πρέπει να χαθεί για το κοινωνικό καλό. Όχι μόνο από τους δασκάλους γενικά.

Όσο για το τελευταίο σχόλιο, ναι λοιπόν πρώτα πρέπει να λυθούν τα χέρια μας από αυτό το αντιδημοκρατικό καταστατικό που επιτρέπει τα χίλια μύρια να συμβαίνουν χωρίς καν να υπάρχουν σύμφωνες γνώμες γενικών συνελεύσεων πάνω σε νευραλγικά για τον κλάδο ζητήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνονται κάποιες επισημάνσεις για σειρά ζητημάτων που μας αφορούν και ότι δεν μπορούν να γίνονται και υποδείξεις στη συντεχνία μας κτλ. Να σκάσουμε μέχρι να αλλάξει το καταστατικό; Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται παράλληλα αυτά. Και δεν νομίζω ότι το θέμα που τίθεται στο αρχικό κείμενο είναι το άλφα και το ωμέγα. Είναι ένα ζήτημα σε βάσης μάλιστα διάκρισης ενάντια σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι διαφορετικό σαν επαγγελματίες της εκπαίδευσης αλλά με τις υπάρχουσες άνισες συνθήκες δεν μπορούν. Όμως, ένα κείμενο για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα είναι, δεν είναι ιεράρχηση των προβλημάτων/αιτημάτων από ότι κατάλαβα. Ο συνάδελφος που το έγραψε έχει αναφερθεί στο παρελθόν σε αυτό, και τώρα παραθέτει με συγκεκριμένα στοιχεία πώς λειτουργεί για τους συναδέλφους μιας άλλης χώρας εντ δατς ιτ.

Chomsky είπε...

Επειδή επαναλαμβανόμαστε θα ξαναπω 3 πράγματα στα οποία διαφωνήσαμε.
1.Δεν δικαιούσαι να αιτήσαι κάτι(ηθικά) όταν εσύ δεν κάνεις κάτι για βελτιώσεις το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι.Πέρα των δικαιωμάτων υπάρχουν και οι υποχρεώσεις.
2.Δεν γίνεται να παίρνεις ως πρότυπο λειτουργίας ένα απ τα χειρότερα,να το διυλίζεις και να μην λαμβάνεις υπόψη τα αρνητικά αυτού στοιχεια και να προτάσσεις μόνο τα θετικά.
(Ας δει κάποιος πως λειτουργούν οι συνάδελφοι σας στην Φιλανδία,Σουηδία,Αγγλία και πως γίνεται η αξιολόγηση και τα ξαναλέμε).
3.Τα προτασσόμενα δικαιώματα αιτούνται με βάση τις ιδιάζουσες συνθήκες μιας κοινωνίας.Οι δάσκαλοι στη δική μας είναι από τους πιο προνομιούχους οπότε ηθικά δεν δικαιούνται να αιτούνται επιπλέον προσωπικές οικονιμικές επιδοτήσεις.

Antreas είπε...

Οι δάσκαλοι είναι όντως προνομιούχοι επειδή βιώνουν καθημερινά απίθανες εμπειρίες με παιδιά και επειδή ανιχνεύουν καθημερινά τη γνώση. Είναι προνομιούχοι διότι βάζουν στοίχημα καθημερινά με τον εαυτό τους και το κερδίζουν απέναντι σε τριτοκοσμικές συνθήκες, χωρίς φυσικά τις πολυτέλειες των υπολοίπων που δουλεύουν σε ένα γραφείο με τους δικούς τους ρυθμούς. Η δήλωση ότι δεν δικαιούνται ηθικά οποιαδήποτε οικονομική αναβάθμιση είναι επιεικώς γελοία. Με την ίδια λογική κανένας επαγγελματίας δεν θα δικαιούται επιπλέον οικονομική επιδότηση κι αυτό ένεκα «ηθικών» περιορισμών. Μήπως η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι ανήθικη; Εξάλλου με ποια ηθικά κριτήρια διατυπώθηκε η άποψη αυτή;

Δυστυχώς φτάσαμε σε τέτοιο βαθμό που η κυρίαρχη άποψη της κοινωνίας είναι ότι η εκπαίδευση (και οι εκπαιδευτικοί εννοείται) έχουν πάρει πολλά από τον προϋπολογισμό και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να «φάνε» κι άλλοι! Το οξύμωρο είναι ότι η ίδια η εκπαίδευση εξέθρεψε τους πιο σκληρούς επικριτές της! Δεν κατάφερε δηλαδή να τους εμπνεύσει με αποτέλεσμα σήμερα να μην την εμπιστεύονται και να την αμφισβητούν με κακεντρέχεια και ζηλοφθονία.

Ακόμα και οι γονείς δεν διαμαρτύρονται (οι φωτισμένες εξαιρέσεις ευτυχώς υπάρχουν) για τα μύρια προβλήματα της εκπαίδευσης. Κάποια ενδεικτικά και απλοϊκά παραδείγματα που αφορούν την πρακτική φύση των μαθημάτων: αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα μέσα σε ένα περιβάλλον με 40οC, το χειμώνα σε μια παγωμένη και σκοτεινή τάξη χωρίς ρεύμα, πολλές φορές δεν υπάρχει νερό ούτε στις τουαλέτες, τα παιδιά κάθονται σε άβολες καρέκλες που προκαλούν αηδία, θρανία ετοιμόρροπα κ.ά. Όποτε διαμαρτυρηθήκαμε γίναμε ο περίγελος της κοινωνίας. Το παράδοξο είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό το αντιαισθητικό περιβάλλον αποβαίνει εις βάρος των παιδιών τους! Εδώ ταιριάζει η δήλωση του επονομαζόμενου «Chomsky»: Δεν δικαιούσαι να αιτήσαι κάτι(ηθικά) όταν εσύ δεν κάνεις κάτι για βελτιώσεις το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Οποιοδήποτε αίτημα των εκπαιδευτικών για αναβάθμιση αποκρούεται αμέσως υπό το πρόσχημα ότι «έχετε δυο μήνες διακοπές, μεν τα θέλετε ούλλα δικά σας»! Ε, ναι, λοιπόν! Η εκπαίδευση στην ούτω καλούμενη Ευρωπαϊκή Κύπρο δεν πρέπει να έχει ούλλα δικά της! Ας φάνε και οι άλλοι!!!!!!!

Chomsky είπε...

@Antreas:Δεν είπα τέτοια πράγματα και το νόημα του λόγου μου απέχει παρασάγκας.
1.Το πως είναι ο μέσος δάσκαλος όλοι το ξέρουμε μιας και έχουμε περάσει όλοι από σχολείο και το αφήνω ασχολίαστο κατά πόσο αγωνιζεται για να γίνει καλύτερος.
2.Το να "φάσειν τζι άλλοι" πόρρω απέχει απο αυτά που είπα.Μιλάω σε ένα πνεύμα περί μείωσης ανισοτήτων.Φαντάζοναι ότι σε αυτό θα συμφωνείς.Ναι ας αμοίβονται και άλλοι όπως οι του δημοσίου τομέα και μετά βεβαίως ας αυξηθούν οι μισθοί σας.
3.Αυτό με το γραφείο δε θα το σχολιάσω.Απλά θα πω ότι δεν έχει σημασία αν είσαι πίσω από γραφέιο αλλά τι κάνεις πίσω από αυτό.


Όσο για τις κακουχίες των δασκάλων μάλλον παραβλέπεις χειρότερες σε άλλα επαγγέλματα.

Antreas είπε...

Δηλαδή όπως ποια επαγγέλματα;;;; Εγώ δεν μίλησα για κακουχίες των δασκάλων, αλλά για κακουχίες της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι που τις υφίστανται είναι οι μαθητές, είναι τα ίδια τα παιδιά σας/μας!!!!!!

Όσον αφορά το επίπεδο των δασκάλων, προφανώς έμεινες με την στερεοτυπική εικόνα που σχημάτισες από τα χρόνια που θήτευσες στο Δημοτικό.

Η αύξηση των απολαβών δεν είναι σε καμία περίπτωση η προτεραιότητα μας! Η προτεραιότητα είναι η ριζική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου! Τελεία και παύλα! Και δυστυχώς δεν έχουμε τη συμπαράσταση όσο έπρεπε από την κοινωνία (οι φωτισμένες εξαιρέσεις ευτυχώς υπάρχουν). Θεωρώ ότι σε αρκετές περιπτώσεις οποιαδήποτε φωνή υπέρ της εκπαιδευτικής αναβάθμισης εκλαμβάνεται από τους ζηλόφθονες ως προσπάθεια μισθολογικής αναβάθμισης και μόνο! Γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση, αυτή η "ρετσινιά" είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί λεπτομερειακά.

Αλήθεια, εσύ τι επαγγέλλεσαι;

chomsky είπε...

Ασχολούμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όσον αφορά για μεταρρύθμιση στην παιδεία κοίτα το 1ο ποστ.

chomsky είπε...

Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω που διαφωνήσαμε αφού ήμουν σαφής ότι αν κάποιος δεν επιδιώκει πρωτίστως την βελτίωση των οικονομικών του αλλά του χώρου εργασίας του στον οποίο δρα εγώ θα συμφωνήσω.Αυτό το αναφέρω ρητά!!!
Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα προφανώς και ο έλεγχος και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτούς του δημοσιου.Και όταν λεει ο μαρξ ότι οι δάσκαλοι ειναι προνομιούχοι προφανέστατα και είναι όντας εργαζόμενοι στο δημόσιο όχι μόνο από άποψη απολαβών αλλά απολαμ΄βανοντας όλα τα οφέλη ασφάλισης στο δημόσιο αλλά και τις μεγάλες περιόδους διακοπών.Δεν φαντάζομαι να διαφωνείς με αυτά. Αυτά.

dodo bdr είπε...

افضل شركة تنظيف بالرياض
شركة عزل اسطح بالرياض
تنظيف فلل بالرياض
شركة عزل اسطح بالرياض
شركة جلي بلاط بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف بيارات بالرياض
شركة تخزين عفش بالرياض
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف بمكة
click here
click here
click here
click here
click here

roba. gad2 είπε...

http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-61.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-60.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-59.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-58.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-57.html

roba. gad είπε...


Good write-up. I definitely love this site. Keep it up
http://rehabgad.angelfire.com/
http://publish.lycos.com/rehabgad
https://prokr123.jimdo.com/
Zahraa-golf.com